Viaggio in Islanda

Myšlienka

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Zámery podpornej činnosti Nadácie J. A. Komenského na rok 2023 PDF Vytlačiť E-mail

Zámery podpornej činnosti a okruhy žiadateľov

Nadácie Jana Amosa Komenského

na rok 2023Okruh A: Evanjelické cirkevné školy (materské, základné, stredné, špeciálne)

A.1 materiálno-technické vybavenie učební;

A.2 učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;

A.3 vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku;

A.4 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky).


Okruh B: Cirkevno-organizačné jednotky ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)

B.1 učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;

B.2 odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;

B.3 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky);

B.4 spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre);

B.5 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh C: Fyzické osoby (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)

C.1 čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;

C.2 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.


Okruh D: Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislava

Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendium najlepším študentom EBF UK v každom školskom roku a sociálne štipendium, v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku).


Spoločná poznámka pre okruh A,B,C:

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom, pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.


Kritériá prideľovania podpory Nadáciou Jana Amosa Komenského

na rok 2023Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne výlučne na predloženom formulári (príloha).

Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, po termínoch uzávierky podávania žiadostí.


Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):
1. termín:  k 31. januáru kalendárneho roka
2. termín:  k 31. augustu kalendárneho roka


Nadácia bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov v sume určenej v 
schválenom Rozpočte Nadácie Jana Amosa Komenského na príslušný rok.


Kritéria na predkladanie žiadostí:

  1. Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.

  1. Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.

  1. Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.

  1. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.


Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie J .A. Komenského v znení neskorších dodatkov.

 

 

Schválené Správnou radou Nadácie Jana Amosa Komenského v Žiline, dňa 20. marca 2023

 

 

Ing. Eva Dubovcová - správkyňa Nadácie JAK

RNDr. Jela Kostrová, CSc. - predsedníčka Správnej rady Nadácie JAK


 

 

Anketa

Akú formu finančnej podpory uprednostňujete?